Услуги

Во овој сектор се испитуваат возилата за нивниот степен на кочење, кои се изазуваат во Кр. Со помош на дијаграмите може да се споредат кочењата на сите тркала и тоа дали го задоволува зададениот степен на кочење.
Во овој оддел се прави комплетна подготовка на делови од мотор или од менувачот пред да почне процесот на склопување. При ремонтирањето особено се запазуваат зададените толеранции.
Во овој сектор особено се внимава дали возилото се движи право во однос на оската на возилото, односно се проверува нагибот, трагот и затурот на возилото. Ова е особено битно пневматиците да се трошат идентично.
Во овој сектор нашите корисници го објаснуваат нивниот проблем со возилото. Со помош на стручно лице по направеното испитување во договор со корисникот се отвара работен налог во кои се наведуват сите забелешки за возилото. Во овој сектор исто така се врши и наплата по завршувањето на поправките на возилото.
Во овој дел корисниците во опуштена атмосфера чекаат додека нивното возило се поправа, а притоа преку стаклениот дел го набљудуваат возилото